Báo cáo thường niên

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 ngày 06/02/2018

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường

Dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ

Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ

Mẫu thẻ biểu quyết - Phiếu biểu quyết

Các tờ trình - Báo cáo khác

Dự thảo điều lệ công ty hợp nhất

Tờ trình dự thảo điều lệ Công ty hợp nhất

Dự thảo hợp đồng hợp nhất

Tờ trình thông qua hợp đồng hợp nhất

Dự thảo phương án hợp nhất doanh nghiệp

Tờ trình phương án hợp nhất doanh nghiệp

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Đề xuất vấn đề đưa vào Đại hội

Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Chương trình ĐHCĐ bất thường năm 2017

Thành lập công ty con Công ty TNHH Mai Linh – Willer ngày 17/11/2017

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty CPTĐ Mai Linh

Báo cáo tài chính hợp nhất Mai Linh Group 30/06/2017

Báo cáo tài chính tổng hợp Mai Linh Group 30/06/2017

Công ty CPTĐ Mai Linh công bố thông tin Lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2017 : Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam ký hợp đồng ngày 29/06/2017

Biên bản Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Tập đoàn Mai Linh năm 2017

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Tập đoàn Mai Linh năm 2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Tập đoàn Mai Linh năm 2017

Báo cáo thường niên 2016

Mẫu Phiếu biểu quyết

Mẫu phiếu bầu thành viên HĐQT

Mẫu Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát

Tờ trình 30/TTr-HĐQT về các nội dung biểu quyết tại Đại hội

Sơ yếu Lý lịch các Ứng viên Ban kiểm soát kèm theo

Tờ trình 29/TTr-HĐQT Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2019

Tờ trình 27/TTr-HĐQT về việc Chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT công ty đối với người có liên quan của công ty phát sinh trong quá trình tái cấu trúc “Một Mai Linh

Thông báo dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 28/04/2017

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên (dự kiến thông qua 12 vấn đề)

Tờ trình 26/TTr-HĐQT về các nội dung biểu quyết tại Đại hội (dự kiến 12 vấn đề)

Tờ trình 25/TTr-HĐQT miễn nhiệm theo đơn và bầu thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm ký 2015-2019

Tờ trình 23/TTr-HĐQT về thông qua thể lệ biểu quyết, bầu cử

Tờ trình 22/TTr-HĐQT ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Tờ trình 21/TTr-HĐQT về chế độ thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS & Ban TGĐ

Tờ trình 20/TTr-HĐQT thông qua thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS

Tờ trình 19/TTr-HĐQT về phương án sừ dụng lợi nhuận năm 2016

Tờ trình số 18/TTr-HĐQT thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Tờ trình số 17/TTr-HĐQT thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Thông báo 16/TB-HĐQT về ứng cử, đề cử UCV TV HĐQT/BKS

Thông báo mời họp đại hội cổ đông Mai Linh Group

Giấy ủy quyền tham dự đại hội

Chương trình đại hội và mẫu đề xuất nội dung nghị sự đại hội

Công bố thông tin thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên

Tổng đài taxi toàn quốc 1055