Báo cáo thường niên

Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty 2014

Tờ trình phát hành chứng khoán tăng vốn điều lệ 2014

Thông báo chốt danh sách Đại hội cổ đông năm tài chính 2013

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 CTCP Tập đoàn Mai Linh

Biên bản Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh

Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Biên bản phiên họp đầu tiên Hội đồng Quản trị NK 2015 - 2019

Biên bản phiên họp đầu tiên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015-2019

Nghị quyết đại hội cổ đông công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh

Báo cáo thường niên năm tài chính 2014 công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh

Tài liệu Đại hội cổ đông năm tài chính 2014

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội năm tài chính 2014

Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn MLG

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty CP TĐ Mai Linh đã kiểm toán 06 tháng năm 2014

Báo cáo tài chính riêng MLG tháng 6 năm 2014

Quyết định điều chỉnh cấu trúc Ban Điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh từ 01.09.2014 theo tư vấn của PwC.

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014

Quyết định của Hội đồng quản trị MLG về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 01-2014 của Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh

Tờ trình nhân sự BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2015

Thư mời ĐHCĐ và Giấy ủy quyền tham dự ĐH

Thể lệ biểu quyết và bầu cử

Quy chế ĐHCĐ MLG

Phụ lục Dự thảo - Danh sách cổ đông sáng lập

Điều lệ dự thảo

Chương trình họp ĐHCĐ

Giấy Ủy quyền Tham dự Đại hội đồng cổ đông

Thông báo chốt danh sách Đại hội cổ đông

Thay đổi nhân sự chủ chốt (Phó Tổng Giám Đốc) của Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh từ ngày 01/01/2016

Tổng đài taxi toàn quốc 1055