Mai Linh Corp.

CBTT Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2024

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023

CBTT Báo cáo thường niên năm tài chính 2023

Sơ yếu lý lịch Nguyễn Thị Thanh Thúy

Sơ yếu lý lịch Nguyễn Ngọc Huỳnh Như

Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Dự thảo Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu

Dự thảo Biên bản kiểm phiếu

Dự thảo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông

Dự thảo tờ trình 11

Dự thảo tờ trình 10

Dự thảo tờ trình 09

Dự thảo tờ trình 08

Dự thảo tờ trình 07

Dự thảo tờ trình 06

Dự thảo điều lệ

Dự thảo tờ trình 05

Dự thảo tờ trình 03a

Dự thảo tờ trình 03

Báo cáo BKS

Báo cáo HĐQT

Dự thảo tờ trình 02

Dự thảo tờ trình 01

Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Dự thảo Thể lệ biểu quyết

Dự thảo Quy chế làm việc

Thông báo số 03 về việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

CBTT số 03 ngày 05/04/2024 về việc thông qua tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CBTT số 02 về việc miễn nhiệm nhân sự kể từ ngày 02/04/2024

Thông báo số 02/2024/TB-MLC ngày 08/03/2024 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

CBTT số 01 ngày 08/03/2024 về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thông báo số 01/2024/TB-MLC ngày 08/03/2024 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của người sở hữu cổ phần

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 Ngày 19/01/2024

CBTT số 10/2023/CBTT-NS về việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh của Bà Mai Quế Thanh kể từ ngày 15/11/2023

CBTT số 09/2023/CBTT-NS về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc phụ trách Công nghệ thông tin Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh kể từ ngày 01/11/2023

CBTT số 08/2023/CBTT nghị quyết HĐQT số 38/2023/NQ-HĐQT về việc thông qua lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC ngày 07/08/2023

CBTT Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2023 ngày 14/7/2023

Thông báo số 30/2023/TB MLC ngày 12/06/2023 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

CBTT số 07/2023/CBTT-NQ ngày 12/06/2023 về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 2 của công ty

Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh ngày 30/05/2023

CBTT số 06/2023/CBTT-NQ ngày 02/06/2023 về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

CBTT số 05/2023/CBTT-NQ Biên bản kiểm phiếu, Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh ngày 30/05/2023

CBTT báo cáo thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh ngày 26/05/2023

Văn bản cam kết của ông Nguyễn Minh Hùng ngày 10/05/2023

Sơ yếu lý lịch ông Nguyễn Minh Hùng ngày 10/05/2023

Văn bản cam kết của bà Nguyễn Thị Kiều Diễm ngày 10/05/2023

Sơ yếu lý lịch bà Nguyễn Thị Kiều Diễm ngày 10/05/2023

Văn bản cam kết của bà Lê Thị Bích Loan ngày 10/05/2023

Sơ yếu lý lịch bà Lê Thị Bích Loan ngày 10/05/2023

Văn bản cam kết của bà Huỳnh Ngọc Châu ngày 10/05/2023

Sơ yếu lý lịch bà Huỳnh Ngọc Châu ngày 10/05/2023

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 09/05/2023

Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 09/05/2023

Dự thảo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 09/05/2023

Dự thảo Biên bản Kiểm phiếu ngày 09/05/2023

Dự thảo Mẫu thẻ biểu quyết ngày 09/05/2023

Dự thảo Điều lệ ngày 09/05/2023

Nghị quyết số 23 về việc nhận đơn và chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Hồ Anh Dương – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 ngày 09/05/2023

Dự thảo Tờ trình số 11 thông qua việc bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 ngày 09/05/2023

Dự thảo Tờ trình số 10 thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 ngày 09/05/2023

Dự thảo Tờ trình số 09 về việc thoái vốn đầu tư tại các công ty có hoạt động kinh doanh không hiệu quả nhằm bảo toàn vốn đầu tư của Công ty ngày 09/05/2023

Dự thảo Tờ trình số 08 về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán ngày 09/05/2023

Dự thảo Tờ trình số 07 về việc ủy quyền HĐQT phê duyệt các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong năm 2023 theo quy định của pháp luật ngày 09/05/2023

Dự thảo Tờ trình số 06 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính ngày 09/05/2023

Dự thảo Tờ trình số 05 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty ngày 09/05/2023

Dự thảo Tờ trình số 3a quyết toán mức thù lao HĐQT và BKS ngày 09/05/2023

Dự thảo Tờ trình số 03 thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 ngày 09/05/2023

Dự thảo Tờ trình số 02 thông qua các nội dung biểu quyết tại đại hội ngày 09/05/2023

Dự thảo Tờ trình số 01 thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký ngày 09/05/2023

Dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS ngày 09/05/2023

Dự thảo Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 09/05/2023

Dư thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 09/05/2023

Văn bản đề cử, ứng cử việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS ngày 09/05/2023

Thông báo số 03 về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS ngày 09/05/2023

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 09/05/2023

CBTT số 03/2023/CBTT-NQ về việc thông qua một số nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 09/05/2023

CBTT Báo cáo Tài chính Tổng hợp năm 2022 của Công ty CP Tập đoàn Mai Linh đã được kiểm toán ngày 09/05/2023

CBTT Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2022 của Công ty CP Tập đoàn Mai Linh và các công ty con đã được kiểm toán ngày 09/05/2023

Thông báo số 02/2023/TB-MLC về việc chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 14/04/2023

Thông báo số 01/2023/TB-MLC về việc thực hiện quyền của người sở hữu cổ phiếu ngày 14/04/2023

CBTT số 02/2023/CBTT – NQ về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 14/04/2023

CBTT V/v nhận đơn và chấp thuận đơn từ nhiệm tư cách Trưởng BKS Công ty của ông Hồ Anh Tuấn và bầu ông Phạm Văn Thiết làm Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 Ngày 08/03/2023

CBTT Báo cáo Quản trị năm 2022 Ngày 19/01/2023

CBTT số 12/2022/CBTT-NS về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh kể từ Ngày 13/10/2022

CBTT số 11/2022/CBTT-NS về việc thông qua lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh

CBTT số 10/2022/CBTT-NS về việc thông qua Hợp đồng vay tiền Ngày 10/08/2022

CBTT số 09/2022/CBTT-NS về việc miễn nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Tài chính của ông Huỳnh Vũ Đại Trọng kể từ Ngày 01/08/2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh công bố thông tin báo cáo quản trị bán niên năm 2022 Ngày 19/07/2021

CBTT số 08/2022/CBTT-NS ngày 28/06/2022 về việc thay đổi nhân sự áp dụng kể từ Ngày 01/07/2022

CBTT số 07/2022/CBTT-NQ ngày 31/05/2022 về việc bầu ông Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát và ông Phạm Văn Thiết - Phó Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

CBTT số 06/2022/CBTT-NQ ngày 26/05/2022 phiên họp HĐQT đầu tiên thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

CBTT số 05/2022/CBTT-NQ biên bản kiểm phiếu, biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Ngày 25/05/2022

Văn bản cam kết của ông Hồ Anh Tuấn Ngày 23/05/2022

Sơ yếu lý lịch ông Hồ Anh Tuấn Ngày 23/05/2022

Đơn xin rút khỏi danh sách bầu Thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy Ngày 23/05/2022

Báo cáo thường niên năm tài chính 2021 Ngày 23/05/2022

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán Ngày 23/05/2022

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã kiểm toán Ngày 23/05/2022

Văn bản cam kết Bà TRẦN TRỊNH HỒNG VÂN

Văn bản cam kết Bà NGUYỄN THỊ THANH THÚY

Sơ yếu lý lịch Bà NGUYỄN THỊ THANH THÚY

Sơ yếu lý lịch Bà TRẦN THỊ BÍCH THỦY

Văn bản cam kết Ông HỒ QUỐC PHI

Sơ yếu lý lịch Ông HỒ QUỐC PHI

Văn bản cam kết Ông PHẠM VĂN THIẾT

Sơ yếu lý lịch BKS Ông PHẠM VĂN THIẾT

Văn bản cam kết HĐQT Bà HUỲNH NGỌC CHÂU

Văn bản cam kết HĐQT Bà HỒ THỊ QUỲNH NHƯ

Sơ yếu lý lịch HĐQT Bà HỒ THỊ QUỲNH NHƯ

Văn bản cam kết HĐQT Ông HÀ ĐĂNG LUYỆN

Sơ yếu lý lịch HĐQT Ông HÀ ĐĂNG LUYỆN

Văn bản cam kết HĐQT Ông TRƯƠNG QUANG MẪN

Tờ trình 10 Ngày 04/05/2022

Tờ trình 08 Ngày 04/05/2022

Tờ trình 07 Ngày 04/05/2022

Tờ trình 06 Ngày 04/05/2022

Tờ trình 05 Ngày 04/05/2022

Tờ trình 01 Ngày 04/05/2022

Thể lệ biểu quyết Ngày 04/05/2022

Thẻ biểu quyết Ngày 04/05/2022

Quy định đề cử, ứng cử, bầu cử nhiệm kỳ 2022 - 2027

Văn bản cam kết của ứng cử Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Mai Linh nhiệm kỳ 2022 – 2027

Văn bản ứng cử/đề cử Thành viên HĐQT/Thành viên BKS CTCP Tập đoàn Mai Linh nhiệm kỳ 2022 – 2027

Thông báo số 03/2022 về việc đề cử, ứng cử, bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 Ngày 27/04/2022

CBTT số 04/2022/CBTT-NQ thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/04/2022

CBTT số 03/2022/CBTT-NQ ngày 25/03/2022 về việc điều chỉnh ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên Ngày 25/03/2022

Thông báo số 01 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Ngày 09/03/2022

CBTT số 02/2022/CBTT-NS về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Ngày 09/03/2022

Về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách kiểm soát chất lượng và vận hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh của bà Huỳnh Thị Minh Huệ Ngày 09/03/2022

CBTT về việc miễn nhiệm Phó Giám đốc Bảo hiểm từ ngày 01/11/2021

CBTT số 10/2021/CBTT về việc thông qua lựa chọn công ty kiểm toán AISC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Ngày 15/10/2021

CBTT số 09/2021/CBTT-NS về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Giám đốc Nội vụ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Ngày 01/09/2021

Báo cáo quản trị bán niên năm 2021 ngày 13/07/2021

CBTT số 08/2021/CBTT-NQ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các nhân sự giữ chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh kể từ Ngày 01/07/2021

CBTT số 07/2021/CBTT-NQ về việc bầu ông Phạm Văn Thiết làm Trưởng Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Ngày 14/06/2021

CBTT số 06/2021/CBTT-NQ về việc thông qua Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngày 27/05/2021

Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên Ngày 27/05/2021

Báo cáo thường niên Ngày 27/05/2021

Tờ trình số 02 thông qua các nội dung chương trình đại hội Ngày 27/05/2021

CBTT báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020 đã được kiểm toán Ngày 27/05/2021

CBTT báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán Ngày 27/05/2021

Sơ yếu lý lịch Ngày 10/05/2021

Thông báo bầu bổ sung thành viên BKS Ngày 10/05/2021

Thông báo bầu cử Ngày 05/05/2021

Quy chế bầu cử Ngày 05/05/2021

Tờ trình số 09/TTr-HĐQT đăng ký Công ty Đại chúng và thực hiện các thủ tục niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán theo quy định Ngày 05/05/2021

Tờ trình số 08/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Quyết định ngân sách, chi phí thực hiện và lựa chọn đơn vị kiểm toán Ngày 05/05/2021

Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan Ngày 05/05/2021

Dự thảo Điều lệ Ngày 05/05/2021

Phụ lục đính kèm tờ trình 06 Ngày 05/05/2021

Tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc thông qua sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty và thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ công ty theo quy định mới Ngày 05/05/2021

Dự thảo Quy chế quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung) Ngày 05/05/2021

Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS Ngày 05/05/2021

Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Ngày 05/05/2021

Tờ trình số 05/TTr-HĐQT sửa đổi bổ sung Quy chế Quản trị công ty sau khi có sự thay đổi của Luật chứng khoán

Tờ trình số 03.a/TTr-HĐQT về việc quyết toán thù lao năm 2020, khoán chi phí HĐQT, BKS và Thư ký Công ty và ngân sách năm 2021 Ngày 05/05/2021

Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 Ngày 05/05/2021

Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về việc thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Ngày 05/05/2021

CBTT số 05/2021/CBTT-NQ về việc thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngày 05/05/2021

Thông báo số 02/2021/TB - MLC “về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021” Ngày 09/04/2021

Thông báo số 01/2021/TB - HĐQT ngày 09/04/2021 “về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của người sở hữu cổ phiếu Ngày 09/04/2021

CBTT số 04/2021/CBTT-NQ “về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021” Ngày 09/04/2021

CBTT báo cáo quản trị năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh ngày 29/01/2021

CBTT số 03/2021/CBTT-NS ngày 29/01/2021 “về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh của ông NGÔ HỮU HÙNG và ông NGUYỄN XUÂN KHOA kể từ Ngày 01/03/2021

“Thư mời lần 2” về việc nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của công ty hợp nhất tại các văn phòng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Ngày 25/01/2021

CBTT số 02/2021/CBTT-NS “Về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Quản lý Nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh của bà PHẠM THỊ THU TRANG kể từ ngày 16/01/2021

Thư mời về việc nhận Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần Ngày 17/11/2020

CBTT số 10/2020/CBTT-NS ngày 30/10/2020 “Về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Giám đốc Bảo hiểm Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh của bà NGUYỄN NGỌC LAN VY kể từ ngày 01/11/2020

CBTT số 09/2020/CBTT ngày 13/10/2020 “Nghị quyết về việc thông qua lựa chọn công ty kiểm toán AISC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh”

Về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh của ông PHẠM MINH SƯƠNG kể từ ngày 01/09/2020

Về việc miễn nhiệm nhân sự giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh của ông WOOD RAHN kể từ ngày 01/09/2020

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông Ngày 28/07/2020

Biên bản kiểm phiếu Ngày 28/07/2020

Báo cáo thường niên năm 2019 Ngày 28/07/2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh công bố thông tin biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Ngày 28/07/2020

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng Ngày 20/07/2020

Tờ trình về việc quyết toán mức thù lao, chi phí hoạt động HĐQT BKS và thư ký công ty Ngày 18/07/2020

Tờ trình chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt các hợp đồng giao dịch đối với người có liên quan đến công ty trong quá trình hoạt động Ngày 18/07/2020

Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Ngày 18/07/2020

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Ngày 18/07/2020

Tờ trình thông qua báo cáo kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận Ngày 18/07/2020

Tờ trình nội dung biểu quyết tại Đại hội Ngày 18/07/2020

CBTT báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán Ngày 18/07/2020

CBTT báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 đã được kiểm toán Ngày 18/07/2020

Thẻ biểu quyết Ngày 18/07/2020

Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Ngày 18/07/2020

Tờ trình ủy quyền HĐQT thành lập tiểu ban Ngày 18/07/2020

Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi trụ sở chính,sửa đổi bổ sung điều lệ công ty Ngày 18/07/2020

Tờ trình Quy chế Quản trị Ngày 18/07/2020

Tờ trình Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ngày 18/07/2020

Thể lệ biểu quyết Ngày 18/07/2020

Thông báo số 04/2020/TB-HĐQT “Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020” Ngày 25/06/2020

Thông báo số 03/2020/TB-HĐQT “Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của người sở hữu cổ phiếu” Ngày 25/06/2020

CBTT số 03/2020/CBTT-NS Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngày 25/05/2020

Thông báo số 02/2020/TB-HĐQT Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngày 25/05/2020

Thông báo số 01/2020/TB-HĐQT Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của người sở hữu cổ phiếu Ngày 25/05/2020

Về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Quản lý Nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh của ông Trương Quang Mẫn Ngày 08/05/2020

Bổ nhiệm ông Wood Rahn làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh Ngày 31/01/2020

Thông báo số 01/2019/TB-MTC về việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường của CTCP Sản xuất và Thương mại Mai Linh (MTC) Ngày 26/06/2019

Nghị quyết số 124/2019/NQ-HĐQT về việc Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Ngày 09/08/2019

Báo cáo quản trị bán niên năm 2019 Ngày 19/07/2019

Thông báo gửi cổ đông Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Mai Linh Ngày 01/07/2019

Thông báo số 01/2019/TB-MTC về việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường của CTCP Sản xuất và Thương mại Mai Linh (MTC) Ngày 26/06/2019

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Ngày 28/05/2019

Nghị quyết số 71/2019/NQ-HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 2023 Ngày 02/05/2019

Công văn số 35 xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Ngày 26/04/2019

Sơ yếu lý lịch Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát Ngày 26/04/2019

Sơ yếu lý lịch Ông Hồ Quốc Phi ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát Ngày 26/04/2019

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2019/NQ ĐHĐCĐ Ngày 26/04/2019

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2019/BB ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019

Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Ngày 16/04/2019

Dự thảo Phụ lục 01 ngành nghề kinh doanh Ngày 16/04/2019

Sơ yếu lý lịch Ông Trần Văn Thu ứng cử BKS Ngày 16/04/2019

Sơ yếu lý lịch Ông Nguyễn Quang Tứ ứng cử HĐQT Ngày 16/04/2019

Sơ yếu lý lịch Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn ứng cử HĐQT Ngày 16/04/2019

Đơn từ nhiệm Ông Phạm Văn Thiết Ngày 16/04/2019

Dự thảo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngày 16/04/2019

Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngày 16/04/2019

Mẫu phiếu biểu quyết, phiếu bầu, Thẻ biểu quyết Ngày 16/04/2019

Quy định đề cử ứng cử Ngày 16/04/2019

Tờ trình số 11: Thông qua việc ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Ngày 16/04/2019

Tờ trình số 10: Thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Ngày 16/04/2019

Tờ trình số 9: Thông qua thể lệ biểu quyết Ngày 16/04/2019

Tờ trình số 8: Thông qua việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh Ngày 16/04/2019

Tờ trình số 7: về việc xác định lại tài sản, công nợ vốn góp chủ sở hữu và đăng ký lại vốn điều lệ Công ty Ngày 16/04/2019

Tờ trình số 6: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Thành viên Ban Kiểm soát Ngày 16/04/2019

Tờ trình số 5: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng Quản trị Ngày 16/04/2019

Tờ trình số 4: Thông qua Quy chế Quản trị Công ty Ngày 16/04/2019

Tờ trình số 3: về các nội dung biểu quyết tại Đại hội Ngày 16/04/2019

Tờ trình số 2: thông qua Đoàn Chủ Tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Ngày 16/04/2019


Miền Bắc

Về việc hủy đăng ký công ty đại chúng MLN Ngày 19/10/2018

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm Ngày 09/07/2018

Chốt danh sách Cổ đông để hoán đổi cổ phiếu hợp nhất doanh nghiệp Ngày 28/06/2018

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch chứng khoán đối với mã MLN Ngày 27/06/2018

Thông báo chốt danh sách Cổ đông để hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu, hủy đăng ký chứng khoán để hợp nhất doanh nghiệp Ngày 06/06/2018

Giải trình LNST trên BCTC 2017 Ngày 14/05/2018

Nghị quyết HĐQT Ngày 11/05/2018

Báo cáo tài chính riêng Q1 Ngày 27/04/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1 Ngày 27/04/2018

Báo cáo thường niên Ngày 27/04/2018

Biên bản kiểm phiếu Ngày 25/04/2018

Nghị Quyết ĐHCĐ Ngày 24/04/2018

Phiếu lấy ý kiến cổ đông Ngày 13/04/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Ngày 11/4/2018

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán Ngày 09/4/2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty

Nghị Quyết HĐQT số 17 MLMB

Nghị Quyết HĐQT số 16 MLMB

Biên bản kiểm phiếu ĐHCĐ bất thường năm 2017

Biên bản ĐHCĐ bất thường 2017

Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2017

Dự thảo phương án hợp nhất Mai Linh

Tờ trình thông qua hợp đồng hợp nhất

Tờ trình 15 về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc hợp nhất

Tờ trình 14 về việc thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu ĐHCĐ bất thường năm 2017

Tờ trình 13 về việc thông qua phương án hợp nhất với MLC MLG

Tờ trình 12 về việc các nội dung biểu quyết tại Đại hội

Tờ trình 10 về việc thông qua dự thảo Điều lệ Công ty hợp nhất MLG MNC

Thẻ biểu quyết

Phiếu biểu quyết

Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ bất thường

Dự thảo hợp đồng hợp nhất

Dự thảo điều lệ công ty hợp nhất

Quy chế ĐHCĐ bất thường

Các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHCĐ

Mẫu giấy ủy quyền ĐHCĐ bất thường năm 2017

Thông báo họp bất thường ĐHCĐ 2017

Chương trình đai hội cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3 2017

Báo cáo tài chính tổng hợp Q3 2017

Thông báo chốt danh sách ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường của Công ty CP Mai Linh Miền Bắc

Triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty CPTĐ Mai Linh


Miền Trung

Về việc hủy đăng ký công ty đại chúng MNC Ngày 19/10/2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để hoán đổi cổ phiếu Ngày 03/7/2018

Nghị quyết HĐQT xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn Ngày 03/7/2018

Chốt danh sách cổ đông để hoán đổi cổ phiếu hợp nhất doanh nghiệp Ngày 28/06/2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để hoán đổi cổ phiếu do hợp nhất doanh nghiệp Ngày 28/06/2018

Về việc hủy niêm yết cổ phiếu MNC của CTCP Mai Linh Miền Trung Ngày 27/06/2018

Công văn đề nghị hủy niêm yết để hợp nhất Ngày 11/06/2018

Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông hủy niêm yết, hủy đăng ký chứng khoán thực hiện hợp nhất doanh nghiệp Ngày 11/06/2018

Tỷ lệ hoán đổi CP để hợp nhất doanh nghiệp Ngày 11/5/2018

Giải trình lợi nhuận sau thuế âm BCTC riêng Q1 2018 Ngày 09/05/2018

Báo cáo thường niên 2017 Ngày 09/05/2018

Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế Ngày 02/05/2018 BCHN Q1

Báo cáo Hợp Nhât Q1 Ngày 02/05/2018

Báo cáo tài chính riêng Q1 Ngày 26/04/2018

Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên Ngày 26/4/2018

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 03/4/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 03/4/2018

Tờ trình về việc giải trình chênh lệch LNST trước và sau kiểm toán báo cáo tài chính 2017 - Ngày 03/4/2018

Tờ trình về việc giải trình biến động lợi nhuận trên Báo cáo tài chính riêng 2017 04/3/2018

Tờ trình về việc giải trình biến động lợi nhuận trên Báo cáo TCHN 2017 04/3/2018

Tờ trình về việc giải trình có ý kiến ngoại trừ BCHN Ngày 04/3/2018

Tờ trình về việc giải trình chênh lệch LNST trước và sau kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất 2017 - Ngày 03/4/2018

Tờ trình về việc giải trình có ý kiến ngoại trừ Báo cáo riêng 03/4/2018

Nghị quyết vê việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu

Nghị quyết về hiệu chỉnh hoán đổi cổ phần

Nghị quyết về việc thay đổi tỷ lệ hoán đổi của MLG

Biên bản kiểm phiếu ĐHCĐ bất thường năm 2017

Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2017

Biên bản họp ĐHCĐ bất thường 2017

Phiếu biểu quyết ĐHCĐ bất thường 2017

Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT về việc hợp nhất

Tờ trình về việc thông qua thể lệ biểu quyết ĐHCĐ bất thường

Tờ trình về việc thông qua dự thảo hợp đồng hợp nhất MLG MLN MLC

Tờ trình về việc thông qua dự thảo công hợp nhất MLG MLN MLC

Tờ trình về việc thông qua đoàn Chủ tịch ban thư ký và kiểm phiếu

Tờ trình về việc nội dung biểu quyết tại hội nghị

Chương trình ĐHCĐ bất thương năm 2017

Tờ trình về việc thông qua phương án hợp nhất vói MLG

Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ

Phiếu biểu quyết ĐHCĐ

Điều lệ công ty ĐHCĐ

Phương án hợp nhất ĐHCĐ

Hợp đồng hợp nhất ĐHCĐ

Mẫu đề xuất vấn đề đưa vào chương trình ĐHCĐ

Mẫu giấy ủy quyền ĐHCĐ

Thư mời ĐHCĐ bất thường năm 2017

Báo cáo tài chính riêng Q3 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất quí 3/2017 - Mai Linh Miền Trung

Báo cáo tài chính quí 3/2017 (Báo cáo riêng) - Mai Linh Miền Trung

Nghị quyết của HĐQT triệu tập đại hội cổ đông bất thường Năm 2017


Miền Nam

Nghị quyết số 66/2019/NQ-HĐQT về việc thông qua các nội dung chương trình và các tờ trình trình đại hội đồng cổ đông bất thường Ngày 10/04/2019

Thông báo số 02/2019/TB-HĐQT về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023 Ngày 10/04/2019

Nghị quyết sô 63 lựa chọn dịch vụ kiểm toán AISC Ngày 08/04/2019

Nghị quyết số 55/2019/NQ-HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngày 25/03/2019

Thông báo số 10 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường Ngày 25 tháng 3 năm 2019

Công văn số 1358/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Ủy ban Chứng khoán Nhà nướcNgày 01/03/2019

Thông báo số 03 về việc phát hành Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh ngày 25/02/2019

Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐQT về việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết Ngày 20/02/2019

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 20/02/2019

Thông báo số 02 về việc gia hạn thời gian phát hành cổ phiếu để hoán đổi Ngày 21/01/2019

Quyết định chấp thuận gia hạn thời gian phát hành cổ phiếu để hoán đổi Ngày 19/1/2019

Nghị quyết số 05 về việc xin gia hạn thời gian phát hành cổ phiếu 16/01/2019

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK nhà nước Ngày 12/12/2018

Thông báo về việc phát hành cổ phiếu hoán đổi 04/12/2018

Bản cáo bạch tập 2

Bản cáo bạch tập 1

Nghị quyết chốt danh sách phát hành cổ phiếu hoán đổi số 149 Ngày 07/11/2018

Công bố phát hành cổ phiếu Ngày 07/11/2018

Thông báo số 7100 của UBCK hủy đăng ký công ty đại chúng Ngày 18/10/2018

Về việc hủy đăng ký công ty đại chúng MLG Ngày 19/10/2018

Tình hình quản trị công ty 6 tháng Ngày 31/07/2018

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty hợp nhất Ngày 12/07/2018

Điều lệ của công ty hợp nhất Ngày 25/07/2018

Nghị quyết số 35 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Ngày 12/07/2018

Thông báo số 12 về việc chốt danh sách cổ đông hủy đăng ký chứng khoán thực hiện hợp nhất doanh nghiệp Ngày 27/06/2018

Nghị quyết số 17 về việc chốt danh sách cổ đông hủy đăng ký chứng khoán thực hiện hợp nhất doanh nghiệp Ngày 27/06/2018

Công văn số 33 về việc chốt danh sách cổ đông hủy đăng ký chứng khoán thực hiện hợp nhất doanh nghiệp Ngày 06/06/2018

Nghị quyết số 12 về việc chốt danh sách cổ đông hủy đăng ký chứng khoán thực hiện hợp nhất doanh nghiệp Ngày 06/06/2018

Nghị quyết 07 điều chỉnh tỷ lệ hoán đổi Ngày 10/5/2018

Phụ lục số 10 đăng ký mua MLN Ngày 24/04/2018

Nghị Quyết số 06 mua cổ phiếu công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc Ngày 24/04/2018

Về việc xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 Ngày 12/04/2018

Phụ lục 10 thông báo giao dịch cổ đông nội bộ ngày 12/03/2018

Nghị quyết số 96-03 MLG 23.12.2017 Chủ tịch kiêm TGĐ

Nghị quyết số 96-02 MLG 23.12.2017 hồ sơ chào bán

Nghị quyết số 96-01 MLG 23.12.2017 tỷ lệ hoán đổi

Nghị quyết họp ĐHCĐ 2017

Biên bản họp ĐHCĐ 2017

Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Mẫu thẻ biểu quyết và mẫu phiếu biểu quyết

Các tờ trình/báo cáo khác

Dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất

Tờ trình thông qua dự thảo điều lệ hợp nhất

Dự thảo hợp đồng hợp nhất

Tờ trình thông qua hợp đồng hợp nhất

Phương án hợp nhất doanh nghiệp

Tờ trình phương án hợp nhất doanh nghiệp

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Đề xuất vấn đề đưa vào đại hội

Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Chương trình ĐHĐCĐ bất thường 2017

Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Tổng đài taxi toàn quốc 1055