Miền Bắc

Về việc hủy đăng ký công ty đại chúng MLN Ngày 19/10/2018

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm Ngày 09/07/2018

Chốt danh sách Cổ đông để hoán đổi cổ phiếu hợp nhất doanh nghiệp Ngày 28/06/2018

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch chứng khoán đối với mã MLN Ngày 27/06/2018

Thông báo chốt danh sách Cổ đông để hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu, hủy đăng ký chứng khoán để hợp nhất doanh nghiệp Ngày 06/06/2018

Giải trình LNST trên BCTC 2017 Ngày 14/05/2018

Nghị quyết HĐQT Ngày 11/05/2018

Báo cáo tài chính riêng Q1 Ngày 27/04/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1 Ngày 27/04/2018

Báo cáo thường niên Ngày 27/04/2018

Biên bản kiểm phiếu Ngày 25/04/2018

Nghị Quyết ĐHCĐ Ngày 24/04/2018

Phiếu lấy ý kiến cổ đông Ngày 13/04/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Ngày 11/4/2018

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán Ngày 09/4/2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty

Nghị Quyết HĐQT số 17 MLMB

Nghị Quyết HĐQT số 16 MLMB

Biên bản kiểm phiếu ĐHCĐ bất thường năm 2017

Biên bản ĐHCĐ bất thường 2017

Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2017

Dự thảo phương án hợp nhất Mai Linh

Tờ trình thông qua hợp đồng hợp nhất

Tờ trình 15 về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc hợp nhất

Tờ trình 14 về việc thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu ĐHCĐ bất thường năm 2017

Tờ trình 13 về việc thông qua phương án hợp nhất với MLC MLG

Tờ trình 12 về việc các nội dung biểu quyết tại Đại hội

Tờ trình 10 về việc thông qua dự thảo Điều lệ Công ty hợp nhất MLG MNC

Thẻ biểu quyết

Phiếu biểu quyết

Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ bất thường

Dự thảo hợp đồng hợp nhất

Dự thảo điều lệ công ty hợp nhất

Quy chế ĐHCĐ bất thường

Các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHCĐ

Mẫu giấy ủy quyền ĐHCĐ bất thường năm 2017

Thông báo họp bất thường ĐHCĐ 2017

Chương trình đai hội cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3 2017

Báo cáo tài chính tổng hợp Q3 2017

Thông báo chốt danh sách ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường của Công ty CP Mai Linh Miền Bắc

Triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty CPTĐ Mai Linh


Miền Trung

Về việc hủy đăng ký công ty đại chúng MNC Ngày 19/10/2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để hoán đổi cổ phiếu Ngày 03/7/2018

Nghị quyết HĐQT xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn Ngày 03/7/2018

Chốt danh sách cổ đông để hoán đổi cổ phiếu hợp nhất doanh nghiệp Ngày 28/06/2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để hoán đổi cổ phiếu do hợp nhất doanh nghiệp Ngày 28/06/2018

Về việc hủy niêm yết cổ phiếu MNC của CTCP Mai Linh Miền Trung Ngày 27/06/2018

Công văn đề nghị hủy niêm yết để hợp nhất Ngày 11/06/2018

Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông hủy niêm yết, hủy đăng ký chứng khoán thực hiện hợp nhất doanh nghiệp Ngày 11/06/2018

Tỷ lệ hoán đổi CP để hợp nhất doanh nghiệp Ngày 11/5/2018

Giải trình lợi nhuận sau thuế âm BCTC riêng Q1 2018 Ngày 09/05/2018

Báo cáo thường niên 2017 Ngày 09/05/2018

Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế Ngày 02/05/2018 BCHN Q1

Báo cáo Hợp Nhât Q1 Ngày 02/05/2018

Báo cáo tài chính riêng Q1 Ngày 26/04/2018

Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên Ngày 26/4/2018

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 03/4/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 03/4/2018

Tờ trình về việc giải trình chênh lệch LNST trước và sau kiểm toán báo cáo tài chính 2017 - Ngày 03/4/2018

Tờ trình về việc giải trình biến động lợi nhuận trên Báo cáo tài chính riêng 2017 04/3/2018

Tờ trình về việc giải trình biến động lợi nhuận trên Báo cáo TCHN 2017 04/3/2018

Tờ trình về việc giải trình có ý kiến ngoại trừ BCHN Ngày 04/3/2018

Tờ trình về việc giải trình chênh lệch LNST trước và sau kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất 2017 - Ngày 03/4/2018

Tờ trình về việc giải trình có ý kiến ngoại trừ Báo cáo riêng 03/4/2018

Nghị quyết vê việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu

Nghị quyết về hiệu chỉnh hoán đổi cổ phần

Nghị quyết về việc thay đổi tỷ lệ hoán đổi của MLG

Biên bản kiểm phiếu ĐHCĐ bất thường năm 2017

Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2017

Biên bản họp ĐHCĐ bất thường 2017

Phiếu biểu quyết ĐHCĐ bất thường 2017

Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT về việc hợp nhất

Tờ trình về việc thông qua thể lệ biểu quyết ĐHCĐ bất thường

Tờ trình về việc thông qua dự thảo hợp đồng hợp nhất MLG MLN MLC

Tờ trình về việc thông qua dự thảo công hợp nhất MLG MLN MLC

Tờ trình về việc thông qua đoàn Chủ tịch ban thư ký và kiểm phiếu

Tờ trình về việc nội dung biểu quyết tại hội nghị

Chương trình ĐHCĐ bất thương năm 2017

Tờ trình về việc thông qua phương án hợp nhất vói MLG

Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ

Phiếu biểu quyết ĐHCĐ

Điều lệ công ty ĐHCĐ

Phương án hợp nhất ĐHCĐ

Hợp đồng hợp nhất ĐHCĐ

Mẫu đề xuất vấn đề đưa vào chương trình ĐHCĐ

Mẫu giấy ủy quyền ĐHCĐ

Thư mời ĐHCĐ bất thường năm 2017

Báo cáo tài chính riêng Q3 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất quí 3/2017 - Mai Linh Miền Trung

Báo cáo tài chính quí 3/2017 (Báo cáo riêng) - Mai Linh Miền Trung

Nghị quyết của HĐQT triệu tập đại hội cổ đông bất thường Năm 2017


Miền Nam

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK nhà nước Ngày 12/12/2018

Thông báo về việc phát hành cổ phiếu hoán đổi 04/12/2018

Bản cáo bạch tập 2

Bản cáo bạch tập 1

Nghị quyết chốt danh sách phát hành cổ phiếu hoán đổi số 149 Ngày 07/11/2018

Công bố phát hành cổ phiếu Ngày 07/11/2018

Thông báo số 7100 của UBCK hủy đăng ký công ty đại chúng Ngày 18/10/2018

Về việc hủy đăng ký công ty đại chúng MLG Ngày 19/10/2018

Tình hình quản trị công ty 6 tháng Ngày 31/07/2018

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty hợp nhất Ngày 25/07/2018

Điều lệ của công ty hợp nhất Ngày 25/07/2018

Nghị quyết số 35 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Ngày 12/07/2018

Thông báo số 12 về việc chốt danh sách cổ đông hủy đăng ký chứng khoán thực hiện hợp nhất doanh nghiệp Ngày 27/06/2018

Nghị quyết số 17 về việc chốt danh sách cổ đông hủy đăng ký chứng khoán thực hiện hợp nhất doanh nghiệp Ngày 27/06/2018

Công văn số 33 về việc chốt danh sách cổ đông hủy đăng ký chứng khoán thực hiện hợp nhất doanh nghiệp Ngày 06/06/2018

Nghị quyết số 12 về việc chốt danh sách cổ đông hủy đăng ký chứng khoán thực hiện hợp nhất doanh nghiệp Ngày 06/06/2018

Nghị quyết 07 điều chỉnh tỷ lệ hoán đổi Ngày 10/5/2018

Phụ lục số 10 đăng ký mua MLN Ngày 24/04/2018

Nghị Quyết số 06 mua cổ phiếu công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc Ngày 24/04/2018

Về việc xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 Ngày 12/04/2018

Phụ lục 10 thông báo giao dịch cổ đông nội bộ ngày 12/03/2018

Nghị quyết số 96-03 MLG 23.12.2017 Chủ tịch kiêm TGĐ

Nghị quyết số 96-02 MLG 23.12.2017 hồ sơ chào bán

Nghị quyết số 96-01 MLG 23.12.2017 tỷ lệ hoán đổi

Nghị quyết họp ĐHCĐ 2017

Biên bản họp ĐHCĐ 2017

Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Mẫu thẻ biểu quyết và mẫu phiếu biểu quyết

Các tờ trình/báo cáo khác

Dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất

Tờ trình thông qua dự thảo điều lệ hợp nhất

Dự thảo hợp đồng hợp nhất

Tờ trình thông qua hợp đồng hợp nhất

Phương án hợp nhất doanh nghiệp

Tờ trình phương án hợp nhất doanh nghiệp

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Đề xuất vấn đề đưa vào đại hội

Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Chương trình ĐHĐCĐ bất thường 2017

Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017