Miền Bắc

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV/2017 - Ngày 31/01/2018

Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý IV/2017 - Ngày 31/01/2018

Tờ trình thông qua hợp đồng hợp nhất

Tờ trình 15

Tờ trình 14

Tờ trình 13

Tờ trình 12

Tờ trình 10

Thẻ biểu quyết

Phiếu biểu quyết

Dự thảo phương án hợp nhất

Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ bất thường

Dự thảo hợp đồng hợp nhất

Dự thảo điều lệ công ty hợp nhất

Quy chế ĐHCĐ bất thường

Các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHCĐ

Mẫu giấy ủy quyền ĐHCĐ bất thường năm 2017

Thông báo họp bất thường ĐHCĐ 2017

Chương trình đai hội cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3 2017

Báo cáo tài chính tổng hợp Q3 2017

Thông báo chốt danh sách ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường của Công ty CP Mai Linh Miền Bắc

Triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty CPTĐ Mai Linh

Công bố thông tin nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Công bố thông tin về người ủy quyền thực hiện công bố thông tin CTY CP Mai Linh Miền Bắc

Thông báo chốt danh sách cổ đông và thanh toán cổ tức năm 2016

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017

Đăng ký giao dịch tại sàn giao dịch Upcom

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2017

Báo cáo tài chính tổng hợp Q2/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2.2017

Bản công bố thông tin của công ty CP Mai Linh Miền Bắc

Quyết định của UBCKNN chấp thuận đăng ký giao dịch CTCP MLMB

Công ty cổ phần Mai Linh miền Bắc thay đổi kế toán trưởng

Thông báo quyết định nghỉ việc đối với ông Vũ Hoài Đức

Giải quyết nghỉ việc đối với ông Vũ Hoài Đức

Công ty CPTĐ Mai Linh công bố thông tin Lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2017 : Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam ký hợp đồng ngày 29/06/2017

Báo cáo tài chính riêng quý I/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2017

Nghị quyết Đại hội cổ đông 2017

Biên bản Đại hội cổ đông 2017

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông 2017

Sơ yếu lý lịch ứng cử Hội đồng quản trị

Sơ yếu lý lịch ứng cử Ban kiểm soát

Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát

Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Mai Linh miền Bắc


Miền Trung

Báo cáo quản trị - Ngày 02/2/2018

Giải trình CL 10% BCTC HN Quý 4/2017 - Ngày 02/2/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2017 - Ngày 02/2/2018

Báo cáo tài chính riêng Quý 4/2017 - Ngày 02/2/2018

Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT về việc hợp nhất

Tờ trình về việc thông qua thể lệ biểu quyết ĐHCĐ bất thường

Tờ trình về việc thông qua dự thảo hợp đồng hợp nhất MLG MLN MLC

Tờ trình về việc thông qua dự thảo công hợp nhất MLG MLN MLC

Tờ trình về việc thông qua đoàn Chủ tịch ban thư ký và kiểm phiếu

Tờ trình về việc nội dung biểu quyết tại hội nghị

Chương trình ĐHCĐ bất thương năm 2017

Tờ trình về việc thông qua phương án hợp nhất vói MLG

Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ

Phiếu biểu quyết ĐHCĐ

Điều lệ công ty ĐHCĐ

Phương án hợp nhất ĐHCĐ

Hợp đồng hợp nhất ĐHCĐ

Mẫu đề xuất vấn đề đưa vào chương trình ĐHCĐ

Mẫu giấy ủy quyền ĐHCĐ

Thư mời ĐHCĐ bất thường năm 2017

Báo cáo tài chính riêng Q3 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất quí 3/2017 - Mai Linh Miền Trung

Báo cáo tài chính quí 3/2017 (Báo cáo riêng) - Mai Linh Miền Trung

Nghị quyết của HĐQT triệu tập đại hội cổ đông bất thường Năm 2017

Giải trình ý kiến ngoại trừ báo cáo hợp nhất 2017

Giải trình CL 10% BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2017

Giải trình CL 5% BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2017

Giải trình ý kiến ngoại trừ báo cáo bán niên riêng 2017

Giải trình CL 10% BCTC riêng bán niên soát xét 2017

Giải trinh CL 5% BCTC riêng bán niên soát xét 2017

BCTC riêng bán niên 2017 soát xét

Công bố thông tin về việc mua cổ phần nâng sở hữu tại công ty cổ phẩn Việt Đăng Khoa Đà Nẵng

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng/2017

Giải trình báo cáo hợp nhất quý II/2017

Giải trình báo cáo riêng quý II/2017

Báo cáo hợp nhất quý II/2017

Báo cáo tài chính quý II/2017

Công ty CPTĐ Mai Linh công bố thông tin Lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2017 : Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam ký hợp đồng ngày 29/06/2017

Giải trình biến động lợi nhuận so với cùng kỳ trên báo cáo riêng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2017

Báo cáo tài chính riêng quý I/2017

Nghị quyết ĐHCĐ 2017

Biên bản kiểm phiếu ĐHCĐ 2017

Biên bản ĐHCĐ 2017

Báo cáo của Ban Tổng giám đốc ĐHCĐ 2017

Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh năm 2016

Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Đại hội Cổ đông

Tờ trình nội dung biểu quyết tại Đại hội Cổ đông

Chương trình Đại hội cổ đông

Phiếu bầu ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông

Phiếu bầu Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông

Phiếu biểu quyết Đại hội cổ đông

Mẫu sơ yếu lý lịch

Mẫu kiến nghị nội dung và đề cử ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2017 Mai Linh miền Trung

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và danh sách người sở hữu chứng khoán

Công bố thông tin thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên


Miền Nam

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 ngày 06/02/2018

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường

Dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ

Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ

Mẫu thẻ biểu quyết - Phiếu biểu quyết

Các tờ trình - Báo cáo khác

Dự thảo điều lệ công ty hợp nhất

Tờ trình dự thảo điều lệ Công ty hợp nhất

Dự thảo hợp đồng hợp nhất

Tờ trình thông qua hợp đồng hợp nhất

Dự thảo phương án hợp nhất doanh nghiệp

Tờ trình phương án hợp nhất doanh nghiệp

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Đề xuất vấn đề đưa vào Đại hội

Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Chương trình ĐHCĐ bất thường năm 2017

Thành lập công ty con Công ty TNHH Mai Linh – Willer ngày 17/11/2017

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty CPTĐ Mai Linh

Báo cáo tài chính hợp nhất Mai Linh Group 30/06/2017

Báo cáo tài chính tổng hợp Mai Linh Group 30/06/2017

Công ty CPTĐ Mai Linh công bố thông tin Lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2017 : Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam ký hợp đồng ngày 29/06/2017

Biên bản Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Tập đoàn Mai Linh năm 2017

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Tập đoàn Mai Linh năm 2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Tập đoàn Mai Linh năm 2017

Báo cáo thường niên 2016

Mẫu Phiếu biểu quyết

Mẫu phiếu bầu thành viên HĐQT

Mẫu Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát

Tờ trình 30/TTr-HĐQT về các nội dung biểu quyết tại Đại hội

Sơ yếu Lý lịch các Ứng viên Ban kiểm soát kèm theo

Tờ trình 29/TTr-HĐQT Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2019

Tờ trình 27/TTr-HĐQT về việc Chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT công ty đối với người có liên quan của công ty phát sinh trong quá trình tái cấu trúc “Một Mai Linh

Thông báo dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 28/04/2017

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên (dự kiến thông qua 12 vấn đề)

Tờ trình 26/TTr-HĐQT về các nội dung biểu quyết tại Đại hội (dự kiến 12 vấn đề)

Tờ trình 25/TTr-HĐQT miễn nhiệm theo đơn và bầu thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm ký 2015-2019

Tờ trình 23/TTr-HĐQT về thông qua thể lệ biểu quyết, bầu cử

Tờ trình 22/TTr-HĐQT ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Tờ trình 21/TTr-HĐQT về chế độ thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS & Ban TGĐ

Tờ trình 20/TTr-HĐQT thông qua thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS

Tờ trình 19/TTr-HĐQT về phương án sừ dụng lợi nhuận năm 2016

Tờ trình số 18/TTr-HĐQT thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Tờ trình số 17/TTr-HĐQT thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Thông báo 16/TB-HĐQT về ứng cử, đề cử UCV TV HĐQT/BKS

Thông báo mời họp đại hội cổ đông Mai Linh Group

Giấy ủy quyền tham dự đại hội

Chương trình đại hội và mẫu đề xuất nội dung nghị sự đại hội

Công bố thông tin thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên