THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Phó Ban kinh doanh

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2018

Phó Giám đốc Pháp chế

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2018

Chuyên viên kế toán tổng hợp

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2018

Chuyên viên Kinh doanh

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2018

Chuyên viên lập trình

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2018

Chuyên viên IT Business Analyst

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2018

Đăng ký nhận tin

Liên hệ