Bản tin nội bộ

18

Tháng 5, 2017

Điều chỉnh cấu trúc quản trị nội bộ

Theo quyết định, kể từ ngày 01/06/2017 Tập đoàn Mai Linh điều chỉnh cấu trúc quản trị nội bộ

19

Tháng 4, 2017

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phẩn Mai Linh miền Bắc: Đồng thuận tiến tới “Một Mai Linh”

Theo Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được tập đoàn phê duyệt, Công ty Cổ phẩn Mai Linh miền Bắc là thành viên tổ chức đầu tiên (ngày 16/4). Kế đó, ngày 18/4 là Công ty Cổ phần Mai Linh miền Trung; cuối cùng, ngày 28/4 Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (miền Nam) sẽ tiến hành đại hội.