Báo cáo thường niên

Nghị quyết số 66/2019/NQ-HĐQT về việc thông qua các nội dung chương trình và các tờ trình trình đại hội đồng cổ đông bất thường Ngày 10/04/2019

Thông báo số 02/2019/TB-HĐQT về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023 Ngày 10/04/2019

Nghị quyết sô 63 lựa chọn dịch vụ kiểm toán AISC Ngày 08/04/2019

Nghị quyết số 55/2019/NQ-HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngày 25/03/2019

Thông báo số 10 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường Ngày 25 tháng 3 năm 2019

Công văn số 1358/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Ủy ban Chứng khoán Nhà nướcNgày 01/03/2019

Thông báo số 03 về việc phát hành Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh ngày 25/02/2019

Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐQT về việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết Ngày 20/02/2019

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 20/02/2019

Thông báo số 02 về việc gia hạn thời gian phát hành cổ phiếu để hoán đổi Ngày 21/01/2019

Quyết định chấp thuận gia hạn thời gian phát hành cổ phiếu để hoán đổi Ngày 19/1/2019

Nghị quyết số 05 về việc xin gia hạn thời gian phát hành cổ phiếu 16/01/2019

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK nhà nước Ngày 12/12/2018

Thông báo về việc phát hành cổ phiếu hoán đổi 04/12/2018

Bản cáo bạch tập 2

Bản cáo bạch tập 1

Nghị quyết chốt danh sách phát hành cổ phiếu hoán đổi số 149 Ngày 07/11/2018

Công bố phát hành cổ phiếu Ngày 07/11/2018

Thông báo số 7100 của UBCK hủy đăng ký công ty đại chúng Ngày 18/10/2018

Về việc hủy đăng ký công ty đại chúng MLG Ngày 19/10/2018

Tình hình quản trị công ty 6 tháng Ngày 31/07/2018

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty hợp nhất Ngày 12/07/2018

Điều lệ của công ty hợp nhất Ngày 25/07/2018

Nghị quyết số 35 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Ngày 12/07/2018

Thông báo số 12 về việc chốt danh sách cổ đông hủy đăng ký chứng khoán thực hiện hợp nhất doanh nghiệp Ngày 27/06/2018

Nghị quyết số 17 về việc chốt danh sách cổ đông hủy đăng ký chứng khoán thực hiện hợp nhất doanh nghiệp Ngày 27/06/2018

Công văn số 33 về việc chốt danh sách cổ đông hủy đăng ký chứng khoán thực hiện hợp nhất doanh nghiệp Ngày 06/06/2018

Nghị quyết số 12 về việc chốt danh sách cổ đông hủy đăng ký chứng khoán thực hiện hợp nhất doanh nghiệp Ngày 06/06/2018

Nghị quyết 07 điều chỉnh tỷ lệ hoán đổi Ngày 10/5/2018

Phụ lục số 10 đăng ký mua MLN Ngày 24/04/2018

Nghị Quyết số 06 mua cổ phiếu công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc Ngày 24/04/2018

Về việc xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 Ngày 12/04/2018

Phụ lục 10 thông báo giao dịch cổ đông nội bộ ngày 12/03/2018

Nghị quyết số 96-03 MLG 23.12.2017 Chủ tịch kiêm TGĐ

Nghị quyết số 96-02 MLG 23.12.2017 hồ sơ chào bán

Nghị quyết số 96-01 MLG 23.12.2017 tỷ lệ hoán đổi

Nghị quyết họp ĐHCĐ 2017

Biên bản họp ĐHCĐ 2017

Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Mẫu thẻ biểu quyết và mẫu phiếu biểu quyết

Các tờ trình/báo cáo khác

Dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất

Tờ trình thông qua dự thảo điều lệ hợp nhất

Dự thảo hợp đồng hợp nhất

Tờ trình thông qua hợp đồng hợp nhất

Phương án hợp nhất doanh nghiệp

Tờ trình phương án hợp nhất doanh nghiệp

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Đề xuất vấn đề đưa vào đại hội

Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Chương trình ĐHĐCĐ bất thường 2017

Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Tổng đài taxi toàn quốc 1055