TẬP ĐOÀN MAI LINH TUYỂN DỤNG QUÝ II/2021

Thợ máy gầm điện - Mê …

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2019

Thợ Sơn - Mê Kông Xanh

( 3 người )Hết hạn : 28/02/2019

Chuyên viên Kinh doanh

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2019

Chuyên viên Mua sắm - Phòng …

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2019

Chuyên viên Bảo hiểm Nhân thọ

( 2 người )Hết hạn : 28/02/2019

Thợ Điện tử/Viễn thông - Mê …

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2019

Cố vấn Dịch vụ (KCS) - …

( 3 người )Hết hạn : 28/02/2019

Chuyên viên Truyền thông

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2019

Chuyên viên Kế toán Tổng hợp

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2019

Chuyên viên Tổng hợp thống kê …

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2019

Chuyên viên Y tế (Dược Sỹ)

( 2 người )Hết hạn : 28/02/2019

Chuyên viên Quản lý Chất lượng

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2019

Chuyên viên Lập trình Developer Dotnet

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2019

Chuyên viên Lập trình Developer Java

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2019

Chuyên viên Expertise of IT Infrastructure

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2019

Chuyên viên Cần vụ - Chủ …

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2019

Nhân viên Lái xe taxi / …

( 2500 người )Hết hạn : 31/12/2019

Chuyên viên Expertise of IT Infrastructure

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2018

Chuyên viên lập trình Developer Java

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2018

Chuyên viên lập trình Developer Dotnet

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2018

Phó Giám đốc Pháp chế

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2018

Chuyên viên Kinh doanh

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2018

Chuyên viên IT Business Analyst

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2018

Chuyên viên Quản lý chất lượng

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2018

Chuyên viên Kiểm soát nội bộ

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2018

Kế toán trưởng

( 10 người )Hết hạn : 31/12/2018

Phó Giám đốc điều hành

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2018

​​​​​​Giám đốc điều hành

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2018

​​​​​​Giám đốc điều hành

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2018

​​​​​​Giám đốc điều hành

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2018

Nhân viên kinh doanh

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2018

Đối tác Mai Linh Bike

( 10000 người )Hết hạn : 31/12/2018

Nhân viên Lái xe taxi / …

( 2500 người )Hết hạn : 31/12/2018

Nhân viên Thanh tra giám sát

( 05 người )Hết hạn : 31/12/2018

Nhân viên Điều hành điểm kinh …

( 30 người )Hết hạn : 31/12/2018

Cán bộ Đội phó/ Kỹ thuật …

( 07 người )Hết hạn : 31/12/2018

Cán bộ Đội trưởng/ điều hành …

( 05 người )Hết hạn : 31/12/2018

Nhân viên tổng đài

( 10 người )Hết hạn : 31/12/2018

Nhân viên Kiểm định

( 01 người )Hết hạn : 31/08/2018

Nhân viên Kế toán kho

( 01 người )Hết hạn : 31/08/2018

Cán bộ dự nguồn giám đốc

( 15 người )Hết hạn : 31/08/2018

Phó Giám đốc Vận hành

( 01 người )Hết hạn : 31/08/2018

Chuyên viên kinh doanh

( 01 người )Hết hạn : 31/08/2018

Kế toán trưởng

( 01 người )Hết hạn : 31/08/2018

Nhân viên phát triển kinh doanh …

( 01 người )Hết hạn : 31/08/2018

Nhân viên Nhân sự - TT …

( 01 người )Hết hạn : 31/08/2018

Chuyên viên Nhân sự

( 01 người )Hết hạn : 31/08/2018

Chuyên viên Kiểm soát nội bộ

( 01 người )Hết hạn : 31/08/2018

Chuyên viên Văn phòng Tổng Giám …

( 01 người )Hết hạn : 31/08/2018

Chuyên viên Quản lý chất lượng

( 01 người )Hết hạn : 31/08/2018

Chuyên viên Marketing online

( 01 người )Hết hạn : 31/08/2018

Chuyên viên lập trình

( 01 người )Hết hạn : 31/08/2018

Chuyên viên kinh doanh

( 01 người )Hết hạn : 31/08/2018

Chuyên viên Tài chính

( 01 người )Hết hạn : 31/08/2018

Chuyên viên Kế toán tổng hợp

( 01 người )Hết hạn : 31/08/2018

Nhân viên điều hành điểm

( 30 người )Hết hạn : 31/12/2017

Nhân viên điều hành điểm

( 30 người )Hết hạn : 31/12/2017

Nhân viên tổng đài

( 10 người )Hết hạn : 31/12/2017

Nhân viên xử lý tai nạn

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2017

Cán bộ dự nguồn Giám đốc, …

( 15 người )Hết hạn : 31/12/2017

Giám đốc chi nhánh Mai Linh …

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2017

Nhân viên điều tra khiếu nại …

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2017

Chuyên viên lập trình MLG - …

( 07 người )Hết hạn : 31/12/2017

Nhân viên tổng hợp - Ban …

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2017

Nhân viên nhân sự - TT …

( 02 người )Hết hạn : 31/12/2017

Chuyên viên Tài chính – Ban …

( 02 người )Hết hạn : 31/12/2017

Chuyên viên Kế toán tổng hợp …

( 02 người )Hết hạn : 31/12/2017

Chuyên viên Pháp chế - Phòng …

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2017

Chuyên viên Quản lý chất lượng …

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2017

Chuyên viên Chăm sóc khách hàng …

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2017

Chuyên viên Kinh doanh – Ban …

( 02 người )Hết hạn : 31/12/2017

Nhân viên tổng đài

( 10 người )Hết hạn : 01/09/2017

Nhân viên KCS

( 1 người )Hết hạn : 01/09/2017

Thợ đồng

( 2 người )Hết hạn : 01/09/2017

Thợ sơn

( 2 người )Hết hạn : 01/09/2017

Nhân viên Điều hành điểm

( 30 người )Hết hạn : 01/09/2017

Nhân viên Lái xe taxi

( 2500 người )Hết hạn : 31/12/2017

Kế toán toán trưởng – Mai …

( 1 người )Hết hạn : 01/09/2017

Kế toán tổng hợp – Mai …

( 1 người )Hết hạn : 01/09/2017

Chuyên viên HC-NS – Mai Linh …

( 1 người )Hết hạn : 01/09/2017

Phụ trách HC-NS Mai Linh Phú …

( 1 người )Hết hạn : 01/09/2017

Chuyên viên HC-NS – Mai Linh …

( 1 người )Hết hạn : 01/09/2017

Chuyên viên Tài chính – Ban …

( 2 người )Hết hạn : 01/09/2017

Chuyên viên Pháp chế

( 1 người )Hết hạn : 01/09/2017

Chuyên viên Chăm sóc khách hàng …

( 1 người )Hết hạn : 01/09/2017

Chuyên viên Quản lý chất lượng

( 1 người )Hết hạn : 01/09/2017

Chuyên viên Kinh doanh – Ban …

( 1 người )Hết hạn : 01/09/2017

Chuyên viên pháp chế

( 01 người )Hết hạn : 01/06/2017

Trưởng Phòng Kinh doanh Chi nhánh

( 1 người )Hết hạn : 01/06/2017

Nhân viên Lái xe taxi

( 3000 người )Hết hạn : 01/06/2017

Thợ đồng

( 1 người )Hết hạn : 01/06/2017

Phụ trách kinh doanh chi nhánh

( 1 người )Hết hạn : 01/06/2017

Trưởng Phòng Nội vụ Chi nhánh

( 1 người )Hết hạn : 01/06/2017

Chuyên viên Kế toán tổng hợp …

( 1 người )Hết hạn : 01/06/2017

Thợ sơn

( 1 người )Hết hạn : 01/06/2017

Thợ đồng

( 03 người )Hết hạn : 01/06/2017

Thợ sơn

( 03 người )Hết hạn : 01/06/2017

Nhân viên Vệ sinh môi trường

( 03 người )Hết hạn : 01/06/2017

Nhân viên thanh tra – giám …

( 03 người )Hết hạn : 01/06/2017

Nhân viên Xử lý tai nạn

( 03 người )Hết hạn : 01/06/2017

Nhân viên Tổng đài

( 15 người )Hết hạn : 01/06/2017

Đăng ký nhận tin

Liên hệ

Gọi 1055