TẬP ĐOÀN MAI LINH TUYỂN DỤNG THÁNG 3/2020

Chuyên viên Quản lý chất lượng

( 01 người )Hết hạn : 31/08/2018

Chuyên viên Marketing online

( 01 người )Hết hạn : 31/08/2018

Chuyên viên lập trình

( 01 người )Hết hạn : 31/08/2018

Chuyên viên kinh doanh

( 01 người )Hết hạn : 31/08/2018

Chuyên viên Tài chính

( 01 người )Hết hạn : 31/08/2018

Chuyên viên Kế toán tổng hợp

( 01 người )Hết hạn : 31/08/2018

Nhân viên điều hành điểm

( 30 người )Hết hạn : 31/12/2017

Nhân viên điều hành điểm

( 30 người )Hết hạn : 31/12/2017

Nhân viên tổng đài

( 10 người )Hết hạn : 31/12/2017

Nhân viên xử lý tai nạn

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2017

Cán bộ dự nguồn Giám đốc, …

( 15 người )Hết hạn : 31/12/2017

Giám đốc chi nhánh Mai Linh …

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2017

Nhân viên điều tra khiếu nại …

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2017

Chuyên viên lập trình MLG - …

( 07 người )Hết hạn : 31/12/2017

Nhân viên tổng hợp - Ban …

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2017

Nhân viên nhân sự - TT …

( 02 người )Hết hạn : 31/12/2017

Chuyên viên Tài chính – Ban …

( 02 người )Hết hạn : 31/12/2017

Chuyên viên Kế toán tổng hợp …

( 02 người )Hết hạn : 31/12/2017

Chuyên viên Pháp chế - Phòng …

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2017

Chuyên viên Quản lý chất lượng …

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2017

Đăng ký nhận tin

Liên hệ

Gọi 1055